Interview

There are two types of interviews in our hiring process. Between each round, we gather feedback from your interviewers and determine next steps.

How it works

Phone/Video interviews


During phone or video interviews, you’ll speak with a potential peer or manager. For engineering roles, your phone/video discussion will last between 30 and 60 minutes. Your phone interview will cover technical specifics for the position you are applying for. Be prepared to discuss the breadth and depth of your experience:

 1. You will be asked an open ended question. Ask clarifying questions, devise requirements.
 2. You may be asked to explain experience with real-world examples.
 3. Help us get to know you.
For all other roles, your phone/video discussion will last between 30 and 45 minutes. Be prepared for behavioral, hypothetical, or case-based questions that cover your role-related knowledge.
Onsite interviews


You'll usually meet with a few CSEngineers—some potential teammates and some cross-functional—for about 30 to 45 minutes each. All candidates will have the chance to highlight strengths in four different areas:

 • General cognitive ability: We ask open-ended questions to learn how you approach and solve problems. And there’s no one right answer—your ability to explain your thought process and how you use data to inform decisions is what’s most important.
 • Leadership: Be prepared to discuss how you have used your communication and decision-making skills to mobilize others. This might be by stepping up to a leadership role at work or with an organization, or by helping a team succeed even when you weren’t officially the leader.
 • Role-related knowledge: We’re interested in how your individual strengths combine with your experience to drive impact. We don’t just look for how you can contribute today, but how you can grow into different roles—including ones that haven’t even been invented yet.
 • CSEngineering fit: Share how you work individually and on a team, how you help others, how you navigate ambiguity, and how you push yourself to grow outside of your comfort zone.
For engineering candidates, we want to understand your skills and technical areas of expertise, including tools or programming languages and general knowledge on topics like data structures and algorithms. There's generally some back and forth in these discussions, just like there is on the job, because we like to push each other's thinking and learn about different approaches. So be prepared to talk through your solutions in depth. Push your own boundaries and find the best answer—that’s probably how you work anyway. Throughout the interview process, feel free to ask your interviewers for clarification to make sure you fully understand their questions. And feel free to interview us, too. Ask questions—about the work, about the team, about the culture—that will help you decide whether the job will be right for you.

How to prepare

Eksamenssnyd


Hvis du under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer dig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra prøven.

Du vil hermed ikke kunne afslutte en fuld STX- eller HF-uddannelse.

Bemærk at SRP og SSO også er en eksamensopgave.
Hvad er snyd?


Snyd er ikke tilladt og kan ende med, at du bliver meldt ud af skolen

Snyd er, når man kopierer/plagierer dele eller hele opgaver fra andre elever, lærebøger eller netsteder. Der er tale om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger.

Det gælder også, hvis man blot har “oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Man skal hver gang, man anvender en andens arbejde, anvende kildeangivelse.

Hvorfor må man ikke snyde?

 • Fordi underviseren skal bedømme, hvad du kan!
 • Fordi du arbejder inden for en videnskabelig tradition, der bygger på gennemsigtighed og validitet.
 • Fordi det er tyveri!
Snyd i opgaver med tildelt elevtid


Opgaver med elevtid er alle skriftlige opgaver i fagene samt SRO og DHO.

Faglæreren vurderer i det enkelte tilfælde omfanget af snyd. Hvis en lærer mistænker en elev for at have snydt, skal eleven konfronteres med dette og have mulighed for at udtale sig, inden der sættes en eventuel sanktion i værk jævnfør nedenstående.

Snyd med hele opgaver, eller store dele af en opgave

- hele opgaven skal skrives om. Eleven får fravær.

Snyd i mindre omfang

- de plagierede passager udelades i vurderingen af opgaven.

Om eleven skal skrive opgaven om, beror på et skøn fra læreren. Den tid, læreren anvender på kontrol m.m af snyd, går fra rettetiden af elevens opgave
Snyd kan ende med bortvisning


Afskrift fra kammerater, internettet mv betragtes som snyderi og derfor som overtrædelse af skolens ordensregler.

Konsekvenserne af afskrift vil være skriftlig advarsel, dernæst bortvisning eller (for elever i afgangsklasserne) bortvisning fra eksamen i fag, der er blevet konstateret afskrift i.

Konsekvenser

Eleven indkaldes til samtale med rektor og risikerer:

 • skriftlig advarsel
 • skriftlig advarsel samt midlertidig bortvisning i op til 10 dage
 • fra skolen (med fravær)
 • bortvisning i særligt alvorlige tilfælde (elever i afgangsklasser
kan på baggrund af afskrift nægtes deltagelse i afsluttende eksamener i det/de berørte fag).

Iværksættelse af bortvisning drøftes mellem rektor og uddannelsesleder. Alle opgaver kontrolleres af et plagiat-system

 • Facebook - Black Circle
 • LinkedIn - Black Circle
 • Twitter - Black Circle

© 2020 by CSEngineering